Materiali i trajnimeve per SKK-te

Njoftohen te gjithe pjesemarresit ne trajnimet per SKK-te se materiali i pergatitur nga lektoret do t'ju vihet ne dispozicion ne format elektronik ne adresat tuaja te kontaktit.