Publikimi SKK 15 - i permiresuar

Publikohet versioni i permiresuar i SKK 15.