Konference date 7 qershor 2016

Keshilli Kombetar i Kontabilitetit organizon ne daten 7 qershor 2016 Konferencen me teme 
"RISITË DHE PROBLEMATIKAT NË ZBATIMIN PËR HERË TË PARË TË SKK-VE TË
PËRMIRËSUARA"

 Fleta informative 

 

Jorgji Bollano, Kryetar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit – “Vizione të bëra realitete të prekshme - një histori suksesi” 

Dritan Fino, Ministria e Financave – “Reformat, drejtimi i duhur për në BE – Reforma në fushën e kontabilitetit, raportimit financiar dhe auditimit” 

Keler Gjika, Përfaqësuesi i Bankës Botërore – “Mbështetja e Bankës Botërore për reformën në raportimin financiar  - Thjeshtimi i kërkesave për NVM-të në dritën e Direktivës së BE” 

Gem Maloku, Kryetar i Këshillit Kosovar për Raportimin Financiar – “Kërkesat e reja të raportimit financiar në Kosovë” 

 

Doriana Toro, Përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve – “Ngritja e kapaciteteve për një administratë tatimore profesionale: Arritjet dhe Sfidat”

 

Brunilda Muça, Përfaqësues i Alpha Bank – “Pasqyra Financiare më të vërteta dhe gjithpërfshirëse passjellin përfitime reciproke për Bankën dhe Biznesin 

 

Hysen Çela, Kryetar i Këshillit Drejtues të IEKA – “Nevoja e adresimit proporcional të SNA-ve të qartësuara, në auditimin e PF-ve sipas SKK-ve të përmirësuara “

Ereza Arifi, Anëtare e Kryesise se SHKFSH – “Refleksione mbi pasqyrat e reja financiare” 

Julian Naqellari, Kryetar i Këshillit të Drejtimit të IKM – “Zbatimi i SKK-ve të përmirësuara dhe nevoja e harmonizimit të raportimit financiar me atë fiskal”  

 

Arqile Mishtaku, Auditues (Vlorë) – “Zbatimi i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit në raport me raportimin fiskal”

 

Alban Xhelili, Kontabilist i Miratuar (Durrës) – “ Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara  - Ndërmjet Kuptueshmërisë dhe Zbatimit"